LOGOTIP pisan velike crke.png

V okviru MKC Maribor se je s septembrom 2018 vzpostavilo Središče medkulturnega dialoga Maribor, ki je namenjeno prosilcem za mednarodno zaščito, osebam, ki so zaščito že pridobile, državljanom tretjih držav in vsem, ki želijo spoznati kulturo novih someščanov. Z načrtovanimi aktivnostmi ustvarjamo priložnosti mreženja in vzpostavljanja kontakta med ciljno skupino in lokalnim prebivalstvom ter omogočamo ciljni skupini, da predstavi širši javnosti svojo kulturo. Prav tako nudimo pomoč različnim skupinam tujcev pri vključevanju v lokalno skupnost in njihovemu opolnomočenju ter jih spodbujamo k aktivni participaciji pri načrtovanju in izvedbi teh aktivnosti.


O PROJEKTU

Integracija je kompleksen, dinamičen in dvosmeren proces. Za uspešno integracijo novih članov družbe je nujno potrebno medsebojno prilagajanje – družba mora biti pripravljena na sprejem novih članov, novi člani pa se morajo prilagoditi do te mere, da postanejo aktivni del družbe. Aktivnosti, ki so načrtovane v okviru tega projekta, sledijo zastavljenemu cilju: ustvarjati osveščeno in informirano okolje, ki bo sprejemalo ter spodbujalo vključevanje tujcev v slovensko družbo.   

Načrtovanih je 15 različnih aktivnosti, ki se bodo periodično izvajale tekom celotnega projekta. Prvi sklop aktivnosti je namenjen ciljni skupini – pomoč pri vključevanju v slovensko družbo, drugi sklop širši javnosti – osveščanje in informiranje lokalne skupnosti, tretji sklop pa povezovanju različnih akterjev oziroma organizacij, ki delujejo na področju integracije in nudenja pomoči različnim skupinam tujcem, v mrežo, ki bo lažje uresničevala svoje poslanstvo in zastavljene cilje.   

Tečaj slovenskega jezika, tematske delavnice in individualna svetovanja bodo namenjena različnim skupinam tujcem, skozi katera bodo lahko krepili različna znanja in kompetence, s katerimi bodo v prihodnje lažje obvladovali življenjske situacije in postali aktivni kreatorji svojega vsakdanjika. 

Medkulturne delavnice so namenjene aktivaciji in opolnomočenju ciljne skupine. Tovrstne delavnice omogočajo ohranjanje kulturne identitete, povrnejo občutek vrednosti, spoštovanja in samozaupanja, prispevajo k izboljšanju slovenskega jezika in omogočajo vzpostavitev stika z lokalnim prebivalstvom. Ta stik je še posebej pomemben, saj pogosta interakcija med skupinami privede do medsebojnega poznavanja, to poznavanje krepi medsebojni občutek simpatije in empatije, kar vodi v premagovanje predsodkov in stereotipnih predstav. 

Preko uporabe inovativnih metod žive knjižnice in medkulturnega bloga, bomo ustvarjali priložnosti in pogoje medkulturnega dialoga, srečevanja predstavnikov različnih kultur, medkulturnega učenja in razumevanja. Spodbujali bomo aktivno participacijo in sinergijo različnih skupin tujcev in slovenskih državljanov pri pripravi in izvedbi aktivnosti. Z medkulturnim blogom pa ustvarili prostor oz. platformo, preko katere se bo lahko ciljna skupina predstavila lokalni skupnosti. 

S projektom bomo nadgradili delo, ki ga je MKC Maribor izvajal že sedaj na področju integracije različnih skupin tujcev, odprli bomo prostor, kjer bo lokalno prebivalstvo imelo priložnost spoznati osebe z migrantskim ozadjem, se z njimi pogovarjati, postavljati vprašanja, povezovati in se družiti.  

Projekt se bo izvajal med septembrom 2018 in junijem 2020.


NOVICE


PRIHAJAJOČI DOGODKI


medkulturni blog


GALERIJA UTRINKOV

foto: Mitja Florjanc (20. 6. 2019)


Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje.