Razpis za uporabo prostorov

Rok za oddajo vlog je bil 12. 09. 2018

1.     Osnova za razpis

Mesta občina Maribor je kot lastnik Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna na podlagi Sklepa o začasni uporabi objekta Upravna zgradba v KC Pekarna, št. 41001-94/2009 z dne 19.07.2011, dala Upravno zgradbo MKC v začasno uporabo, zaradi česar je MKC upravičen oddajati dele Upravne zgradbe v uporabo drugim kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov.

Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) objavlja Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna (KCP) v skladu s Predlogom upravljavskega modela (Mestni svet MOM, 28.06.2010) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO – 1, 77/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZGOrg).

 

2.     Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je oddaja opremljenih prostorov za izvajanje programov na področju mladine, kulture in družbe na lokaciji Upravna stavba, razen prostorov Hostla Pekarna in pisarn v rabi MKC Maribor.

 

3.     Pogoji za kandidiranje

Prijavitelji so lahko nevladne organizacije in posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi. Kot nevladne organizacije se smatrajo tiste organizacije (društva, zavodi, zadruge in ustanove), ki niso (so)ustanovljene ali s strani javnih organov, političnih strank, študentskih, dijaških ali verskih organizacij in/ali v upravnih organih nimajo predstavnikov javne oblasti. Samostojni ustvarjalci na področju kulture so tisti, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti in so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi.

 

S prijavitelji, ki bodo izbrani na razpisu, se bo podpisala pogodba o uporabi prostorov in opreme. Pogodba bo sklenjena med izbranimi prijavitelji in MKC Maribor, kot upraviteljem stavbe za določen čas enega leta z možnostjo avtomatičnega podaljšanja na skupno tri leta.

 

4.     Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je 12. 09. 2018, upoštevale se bodo vloge, ki bodo:

 • Poštno oddane do navedenega dne do polnoči (upošteva se poštni žig POŠTE SLOVENIJE), ali

 • Fizično vložene do 15.00 ure določenega dne (12. 09. 2018) v pisarni Finančna služba, MKC Maribor na naslovu Ob železnici 16, Maribor; I. nadstropje.

 

5.     Način prijave

Prijavitelji na razpis morajo izpolniti pisno vlogo in jo v predvidenem roku poslati ali dostaviti na določene naslove.

Opremljenost:

V zaprti ovojnici, naslovljena na Mladinski kulturni center Maribor, PROGRAMSKI SVET KCP, Ob železnici 16, 2000 Maribor. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano >>Ne odpiraj! Prijava na razpis za uporabo opremljenih prostorov v Upravni zgradbi.<<

 

6.     Odpiranje vlog in zboru

Odpiranje vlog bo javno in sicer 14. 09. 2018 ob 17. uri v sejni sobi Upravne zgradbe, I. nadstropje.

O izboru bo odločila komisija, ki jo določi MKC Maribor izmed članov programskega sveta KC Pekarne. Sklepi bodo izbranim prijaviteljem poslani ali vročeni najkasneje 21. 09. 2018.

 

10.  Obveščanje o izboru

MKC Maribor bo rezultate objavil na spletnih straneh MKC Maribor in programskega koordinatorja ter pisno obvestil prijavitelje.

Zoper sklep o izbiri prijaviteljev je mogoč pisni ugovor v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, ki se naslovi na javni zavod MKC Maribor. Vlagatelj ugovora mora pisno razložiti razloge za ugovor, zaradi katerih je ta vložen in priložiti dokazila za svoje navedbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. MKC Maribor po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost ugovora in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je vložen iz dovoljenih razlogov. Nepravočasen ugovor, ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba, in ugovor, ki je vložen iz nedovoljenega razloga, se s sklepom zavrže. V zvezi z ugovorom, ki je bil pravočasen in ga je vložila upravičena oseba iz dovoljenih razlogov, MKC Maribor pregleda vso dokumentacijo v spisu prijavitelja, ki je vložil ugovor, ter preveri pravilnost navedb v ugovoru, zlasti dejstva, od katerih je odvisno ocenjevanje in razvrstitev vlog. O ugovoru v 15 dneh od prejema s sklepom odloči Svet zavoda MKC Maribor. Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa vloži tožba v upravnem sporu.   

 

V kolikor izbrani prijavitelj v roku 15 dni ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od prijave odstopil, kakor tudi, da se po končanem postopku dokumentacija neizbranim prijaviteljem trajno uniči, če pa tega ne želijo, se jim vrne in jo lahko prevzamejo na sedežu zavoda. Do sklenitve pogodbe je nato upravičen naslednji  kandidat, ki je imel največ točk.

 

11.  Razpisna dokumentacija z vlogo in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija z vlogo je dosegljiva na spletni strani MKC Maribor (www.mkc.si) in programskega koordinatorja (www.pekarna.org). Priloga razpisne dokumentacije je tudi tloris prostorov, ki so v Upravni zgradbi namenjeni za oddajo.

 

Dodatne informacije so dosegljive preko elektronskega naslova: zdenka.borak@mkc.si.

Prijavitelji si lahko prostore ogledajo po predhodnem dogovoru z MKC Maribor. Kontaktna oseba: Zdenka Borak, 059 180 881.


REZULTATI RAZPISA

Komisija za pregled in presojo vlog prispelih na Javni razpis za uporabo opremljenih prostorov upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna, sestavljena iz treh predstavnikov Programskega sveta  KC Pekarna Nejc Birsa, Brigita Horvat in Vojo Erakovič, imenovana s sklepom MKC Maribor št, 84/01-2018 dne, 22.8.2018,je ob  odpiranju in pregledu vlog dne 14. 09. 2018 ugotovila in sklenila sledeče:

1) Na javni razpis za uporabo opremljenih prostorov upravne zgradbe v kulturnem centru Pekarna so se prijavile sledeče organizacije:

Zap. št. / Naziv vlagatelja

 1. Društvo center za pomoč mladim – podružnica Maribor

 2. Društvo za mlade Indijanez

 3. Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna magdalenske mreže Maribor

 4. Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike

2) Vse prispele vloge so popolne.

3) Maksimalno število točk v skladu s kriteriji razpisa je 50. Člani komisije so ločeno ocenili posamezne prijave, ter nato izračunali povprečno število doseženih točk. Posamezne organizacije so prejele sledeče število točk:

Zap. št. / Naziv vlagatelja / Število doseženih točk

 1. Društvo center za pomoč mladim – podružnica Maribor / 37

 2. Društvo za mlade Indijanez / 45

 3. Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna magdalenske mreže Maribor / 50

 4. Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike / 21,3

4) Komisija predlaga, da se prijavljenim organizacijam, ki so zadostile kriterijem razpisne dokumentacije,   skladu z razpisom v uporabo dodelijo sledeči prostori:

Zap. št. / Naziv vlagatelja / Dodeljeni prostori

 • Center za pomoč mladim – podružnica Maribor
  P3, P1, PA1, souporaba P6; toaletni prostori

 • Društvo za mlade Indijanez
  P5; souporaba P6, toaletni prostori

 • Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna magdalenske mreže Maribor
  P7, P8, P9, P10, P11, P12, P2,PA2; souporaba P6, toaletni prostori

 • Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike
  P4; souporaba P6, toaletni prostori

 

5) Obrazložitev

a. Društvo za pomoč mladim
Društvo je v preteklih treh (3) letih izvajalo lokalno pomemben program na področju svetovanja  in izobraževanja mladih v obliki delavnic, treningov, svetovalnic in mladinskih izmenjav. Komisija pozdravlja, da se število izvedenih projektov iz leta v leto povečuje in je zato, društvu CPM namenila 37 točk oz. 74% vseh možnih točk. V skladu z navedenim in predlaganim programom v prihodnjem obdobju, je strokovna komisija ocenila, da društvo izpolnjuje vse kriterije oz. pogoje za uporabo opremljenih prostorov v upravni zgradbi v KC Pekarna, ki so predmet razpisa.

b. Kulturno društvo Mladinski center Indijanez
Društvo je v zadnjih treh (3) letih izvajalo program, ki obsega vsa razpisna področja zraven tega pa še dejavnosti izven razpisnega področja mladine in kulture, kar pozdravljamo in z veseljem ugotavljamo, da širitev programov in projektov prinaša v KC Pekarno nove zaposlitve in izkušnje. Mladinski programi so nastavljeni široko, izbira delavnic, razstav in koncertov je bogata. Konsistentnost dela dobro pokriva tudi izdaja časopisa in drugih multimedijskih vsebin. Zaradi širitve programov razumemo potrebo po prostorski širitvi, vendar zaradi prostorske stiske nimamo druge možnosti kot, da za dodatne prostorske potrebe, predlagamo souporabo prostorov v 1. nadstropju Upravne stavbe KC Pekarna s predhodnim dogovorom z MKC Maribor. Komisija je društvu namenila 45 točk oziroma 90% vseh možnih točk. V skladu z navedenim in predlaganim programom v prihodnjem obdobju, je strokovna komisija ocenila, da društvo izpolnjuje vse kriterije oz. pogoje za uporabo opremljenih prostorov v upravni zgradbi v KC Pekarna, ki so predmet razpisa.

c. Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike
Društvo je na področju družbeno kritičnih programov za mlade aktivno že od leta 2001 in je v zadnjih treh (3) letih izvedlo kar nekaj izobraževalnih dogodkov, predavanj in delavnic za različne populacije. Spletna stran, radijske oddaje in predstavitev na socialnih omrežjih odraža aktivno držo društva, vendar potrebe za prostorsko širitev v druge razpisane prostore ne vidimo. Društvo je sicer od vseh štirih prijaviteljev dobilo najmanj točk, vendar smo se zaradi specifike področja na katerem društvo aktivno deluje odločili, da društvo Zofijini ljubimci zaenkrat ostajajo v prostorih Upravne zgradbe KC Pekarna. Reference društva so dobre, vendar jih v prijavi prekašajo druga prijavljena društva tako po številu kot obiskanosti in odmevnosti izvedenih projektov, zato apeliramo, da društvo v prihodnje v svoje vizije vključi več promocije KC Pekarne in idej, ki kreirajo naš skupen prostor. Storkovna komisija je društvu namenila 21,3 točke oziroma  42% vseh možnih točk. V skladu z navedenim in predlaganim programom v prihodnjem obdobju, je strokovna komisija ocenila, da društvo izpolnjuje vse kriterije oz. pogoje za uporabo opremljenih prostorov v upravni zgradbi v KC Pekarna, ki so predmet razpisa.

d. Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna magdalenske mreže Maribor
Zavod je v preteklih treh (3) letih izvajal številne dejavnosti na vseh razpisnih področjih in vzorno predstavljal KC Pekarno na različnih delavnicah, predavanjih, strokovnih posvetih, razstavah, predstavah, koncertih, na področju zagovorništva… Izmenjave se izvedene efektivno, zavod ima zato dobro mrežo in deluje kot inštanca na civilnodružbenem področju saj ga smatramo kot kritičnega predstavnika lokalne kulture in neformalnega izobraževanja s poudarkom na stabilnem in rastočem povezovanju skupnosti. Komisija je tako zavodu namenila vseh možnih 50 točk oziroma 100% vseh možnih točk. V skladu z navedenim in predlaganim programom v prihodnjem obdobju, je strokovna komisija ocenila, da društvo izpolnjuje vse kriterije oz. pogoje za uporabo opremljenih prostorov v upravni zgradbi v KC Pekarna, ki so predmet razpisa.