Hišni red v poslovnem prostoru

Upravna zgradba - KC Pekarna


 MKC Maribor , Ob železnici 16 , 2000 Maribor izdaja naslednji

 

HIŠNI RED

v poslovnem prostoru »Upravna zgradba - KC Pekarna«

 

I. Splošne določbe

1. člen

S tem hišnim redom se zagotovi nemotena uporaba, red, varnost in čistoča v prostoru »Upravna zgradba - KC Pekarna« (v nadaljevanju: prostor) ter so določene pravice in obveznosti   uporabnikov.

 

2. člen

Uporabniki prostora v 1., 2. in 3. nadstropju so zaposleni v MKC Maribor ter tisti, ki jim je omogočeno koriščenje prostorskih in tehničnih kapacitet za izvajanje neprofitnih kulturnih in mladinskih programov ter sorodnih neprofitnih programov drugih organizacijin storitev mladinskega hotela.

Uporabniki prostorov v pritličju so tisti, ki jim je omogočeno koriščenje prostorskih in tehničnih kapacitet za izvajanje neprofitnih kulturnih in mladinskih programov ter sorodnihneprofitnihprogramovdrugihorganizacij . (vnadaljnjembesedilu: uporabniki).

 

II. Skupni prostori, deli, objekti in naprave

3. člen

Uporabniki so dolžni uporabljati skupne prostore, dele , in naprave (v nadaljevanju: skupni deli) objekta tako , da jih ne poškodujejo in da ne ovirajo drugih uporabnikov.

 

4. člen

Uporabniki so dolžni o ugotovljenih okvarah ali pomanjkljivostih na skupnih delih nemudoma obvestiti MKC Maribor.

 

III. Urejenost, čistoča, red in mir

5. člen

Urejenost pomeni, da so:

 • okolica (dvorišče za prostorom in pločnik pred prostorom) pospravljena ,
 • stene in tlaki vzdrževani,
 • WC-ji in odtoki ustrezno vzdrževani.

 

Namerno uničevanje inventarja, pisanje po mizah, stolih in stenah ni dovoljeno. V namerno uničevanje sodi tudi: graviranje po inventarju z ostrimi predmeti, loputanje z vrati in okni, guganje na stolu in s tem poškodovanje tal in stolov, obešanje po ceveh, uničevanje radiatorjev, uničevanje kljuk, uničevanje vtičnic in stikal, uničevanje inventarja v toaletnih prostorih, uničevanje predmetov in pripomočkov v delavnicah.

Čistoča pomeni, da so

 • skupni deli, okolica prostora vključno z pločnikom pred vrati in dvoriščem pred vrati očiščeni in okolica zbirnih mest za odpadke čista.

Red pomeni, da

 • uporabniki upoštevajo hišni red in se po njem ravnajo.

Mir pomeni, da

 • uporabniki zagotavljajo taka rabo poslovnega prostora, da ne motijo drugih uporabnikov,
 • v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, st.45-2170/1995) mejna nočna raven hrupa ter ob nedeljah in praznikih tudi mejna dnevna raven, ne sme presegati 50 dbA, mejna dnevna raven hrupa pa mora biti manjša od 60 dbA.

Psihično ali fizično nasilje v kakršnemkoli pogledu ni dovoljeno v nobenem primeru in je primerno sankcionirano. Pri fizičnem nasilju napadalec tvega tudi zasebno tožbo. Postopek pri ukrepanju proti kršitelju: Znanega kršitelja reda se najprej opozori na neprimernost vedenja, po drugem opozorilu se obvesti policijo.

 

6. člen

Za vzdrževanje urejenosti in čistoče so dolžni skrbeti uporabniki. Morebitno onesnaženje skupnih prostorov mora povzročitelj za sabo počistiti. Škoda na skupnih prostorih in napravah, tudi če so jo ob selitvi ali izvajanju drugih del povzročile najete osebe, morajo uporabniki takoj poravnati. V objektu in njegovi neposredni okolici je prepovedano metanje plastenk in cigaretnih ogorkov na tla.

Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le na, za ta namen določenih, oglasnih letvicah.

Za red in mir so dolžni skrbeti uporabniki prostora.

 

7. člen

Domače živali so v skupnih poslovnih prostorih upravne zgradbe KC Pekarna dobrodošle, če lastniki domačih živali skrbijo, da te ne motijo drugih uporabnikov in gostov. Domačih živali ni dovoljeno puščati brez spremstva v skupnih prostorih in v okolici hiše. Lastniki živali so dolžni odstraniti vso nečistočo, ki jo povzročajo njihove živali. Prav tako so lastniki dolžni poskrbeti, da živali s svojim oglašanjem in vedenjem ne motijo uporabnikov in gostov.

 

8. člen

Za zagotovitev urejenosti, reda, miru in čistoče ni dovoljeno:

 • spreminjati zunanjega zgleda stavb , vrtati v fasado ali kakorkoli posegati v skupne dele brez soglasja MKC Maribor , lastnika MOM ali pristojnih organov ,
 • izvajati prezidave ali spremembe instalacij v prostoru brez soglasja MKC Maribor ter lastnika MOM
 • ni dovoljeno premikati omar v oddanih prostorih brez soglasja MKC Maribor
 • v poslovnem prostoru opravljati dejavnosti , ki povzročajo prekomeren hrup ali smrad,
 • povzročati prekomeren hrup, kričanje ali glasba v poslovnem prostoru, na dvorišču in na pločniku okoli prostora ,
 • samovoljno zapirati skupne prostore ali kako drugače ovirati dostop do njih,
 • postavljati antene ali druge radiovezne naprave ,
 • menjavanje ključavnic v vratih ,
 • kaditi v objektu ,
 • vinjenim osebam je zadrževanju v prostoru prepovedano ,
 • postavljati na okenske police nezavarovane predmete , ki dopuščajo iztok vode ob deževju ali zalivanju ali druge premične stvari, ki lahko ob padcu poškodujejo mimoidoče,
 • postavljati ali odlagati predmete na dvorišče ali pločnik okoli prostora ,
 • prekomerno trositi električno energijo ali vodo v skupnih prostorih in shrambah ter priključevati dodatne porabnike električne energije na števce skupne porabe,
 • shranjevati kolesa in otroške vozičke na mestih, ki za to niso določena ,
 • pisati po zidovih ali jih kako drugače poškodovati
 •   metati odpadke v odtoke ,
 • osebne avtomobile in druga motorna vozila ni dovoljeno parkirati na dvorišču oz. na zelenici, na vseh dostavnih in dovoznih poteh ter na parkirišču za zaposlene
 • da v prostoru in skupnih prostorih ne hranijo ali uporabljajo vnetljivih tekočin ter snovi, ki so strupene ali drugače nevarne .
 • v objekt ni dovoljeno prinašati alkohola , drog
 • v objektu ni dovoljeno uživanje drog in prepovedanih substanc

 

9. člen

V skupnih delih ter na dvorišču ni dovoljeno odlagati odpadkov zunaj določenih mest. Uporabnik, ki onesnaži skupni prostor ali okolico poslovnega prostora , je dolžan onesnažen prostor oz. okolico očistiti. V nasprotnem primeru se mu čiščenje prostora zaračuna.

 

10. člen

Poslovni čas prostora je med 6. in 21. uro.

Vsa vhodna vrata morajo biti izven delovnega časa stalno zaklenjena.

V prostoru mora biti zagotovljen popoln mir med 21. in 6. uro, ob nedeljah pa cel dan.

Delovni čas uporabnikovprostora se lahko podaljša izjemomaob predhodni najavi varnostniku. Uporabniki prostora se morajo po 21. uri na zahtevo varnostnika evidentirati in legitimirati.

Uporaba naprav z motorji na notranje izgorevanje , vrtalnih in brusilnih strojev , kladiv, žag ter izvajanje drugih hrupnih vrtnih in hišnih opravil , ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa uporabnikom ni dovoljena

Uporaba naprav iz predhodnega odstavka in delo z njimi je dovoljeno izključno hišniku Upravne Zgradbe KC Pekarna ob dogovoru z MKC Maribor in to le od ponedeljka do sobote med 8. in 19.uro. Uporaba omenjenih naprav in izvajanje teh opravil sta prepovedana tudi na praznik, če je dela prost dan.

Vse elektro naprave in ogrevalna telesa morajo biti testirana v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in nameščena izključno ob soglasju MKC Maribor.

V skupnih prostorih je prepovedana uporaba električnih in plinskih kuhalnikov, grelcev in podobnih naprav, ki oddajajo toploto.

 

Ravnanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter vojni

 

11. člen

Uporabniki prostora se morajo ob naravnih in drugih nesrečah in v vojni ravnati po navodilih pristojnih organov.

Požarni red in zasilni izhodi so jasno označeni. Poučite se o lokaciji gasilnikov in požarnih alarmov. Upoštevajte požarni red in navodila osebja.

V primeru namernega sproženja požarnega alarma, ko za to ni vzroka ali če se alarm sproži zaradi kajenja ali uporabe grelnih naprav, zaračunamo stroške požarne intervencije .

 

Prehodne in končne določbe

12. člen

Lastnik in upravljalec MKC Maribor in varnostna služba imajo pravico ob katerem koli času preveriti upoštevanje hišnega reda v vseh prostorih Upravne zgradbe KC Pekarna brez predhodnega dovoljenja gosta ali uporabnika.

Za kršitve hišnega reda se uporabljajo sankcije, predvidene s Stvarno pravnim zakonikom in z drugimi veljavnimi predpisi in akti.

 

Maribor, 19.7.2017

MKC Maribor

Maja Malus Azhdari