Programi


Z izvajanjem svojih mladinskih programov omogočamo mladim, da se udejstvujejo v različnih dejavnostih v okviru svojega prostega časa, se ob tem izpolnjujejo, neformalno izobražujejo, odkrivajo, raziskujejo ter se usposabljajo. Ob tem jim nudimo finančne, materialne in infrastrukturne pogoje, da se lahko izražajo in ustvarjajo na različnih področjih.

Naša prednostna področja bodo segala v sfero neformalnega izobraževanja, prostovoljskega, raziskovalnega in mednarodnega mladinskega dela, informiranja in svetovanja ter participacije mladih v družbi, njihovega zavedanja človekovih pravic in aktivnega državljanstva.

Vključevanje mladih v vsa ta področja bo pozitivno vplivalo na večanje njihovih kompetenc, jim omogočalo kreativno in umetniško svobodo, pomagalo pri iskanju lastne identitete ter jim dajalo občutek avtonomije. Ob tem jim bo MKC nudil tudi mentorsko pomoč pri pripravi in izvedbi različnih projektov ter jih ustrezno strokovno usposabljal za delovanje v različnih dejavnostih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, pri čemer jim te pridobljene izkušnje lahko koristijo pri iskanju dela in zaposlitve.

Ob organiziranju kulturnih, izobraževalnih prireditev, predavanj in drugih dogodkov v svojih prostorih ali drugje bomo skrbeli za večjo vključenost mladih v naše programe ter spodbujali njihovo aktivno udejstvovanje tudi v širšem okolju. Obveščali jih bomo o mladinskih dejavnostih in opozarjali na aktualno problematiko.

V okviru svojega delovanja bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo mladi z manj priložnostmi. Dajejo jim namreč možnost, da opozorijo nase in na težave, s katerimi se spopadajo, nato pa skupaj iščemo rešitve in priložnosti za kakovostnejši in boljši vsakdan.

Naše poslanstvo je torej, da mladim damo možnost, da s svojo iznajdljivostjo in samoiniciativnostjo ter z našo pomočjo dobijo širok spekter znanj in izkušenj kot dobro popotnico v svet odraslih.


Živa knjižnica

 

Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah!

Živa knjižnica je sredstvo s katerim preko inovativne metode dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice sooči bralca/bralko z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. Knjige v Živi knjižnici so namreč posamezniki in posameznice različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vseh, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.

Cilji projekta so:

  • izpostaviti stereotipe in predsodke značilne za slovensko družbo in njihove negativne posledice,
  • omogočiti oseben stik z različnostjo v varnem prostoru,
  • ozaveščati o položaju družbeno stigmatiziranih skupin,
  • spodbujati dialog, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic,
  • problematizirati in izpostaviti vsakdanjo realnost pripadnic in pripadnikov družbeno stigmatiziranih skupin (ženske, Romi, istospolno usmerjeni…) in
  • spodbujati konstruktiven ter produktiven dialog med različnimi partnerji, ki sestavljajo civilno družbo.

Živa knjižnica deluje kot katerakoli druga knjižnica: izposoja poteka za določen čas, bralci in bralke pa si lahko, potem ko knjigo preberejo in jo vrnejo, če želijo, izposodijo novo. Pomembno pa je vedeti, da v živi knjižnici knjige predstavljajo ljudje, ki skozi dialog z bralcem ali bralko odpirajo vrata v lastne zgodbe in izkušnje. Bralec ali bralka je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen/a soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki in je pripravljen/a na izkušnjo - branje, ki ne traja več kot 45 min.


Banka idej

 

Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej (v nadaljevanju: Banka idej) je vzpostavljen ter koordinirana znotraj MKC Maribor, vendar so mladi, stari med 18 in 29 let tisti, ki so določili pravila delovanja Banke idej ter predlagajo projekte, ki se financirajo preko njega (mladi znotraj Skrbniškega odbora Banke idej). 
Namen Banke idej je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih pripravijo in izvedejo mladi, stari med 18. in 29. letom, projekti pa doprinesejo k razvoju lokalne skupnosti, predvsem posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor.
MKC Maribor bo v letu 2015 financiral tolikšno število projektov mladih, kolikor jih bo lahko glede na sredstva Banke idej. 
Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev Banka idej mladim nudi tudi proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej. V letu 2015 bomo izvedli usposabljanje s področja, ki ga bodo mladi, ki sodelujejo z Banko idej, izpostavili kot potrebno, da na njem pridobijo dodatna znanja. Prav tako pa bomo organizirali usposabljanja, ki bodo doprinesla k razvoju celotnega programa Banke idej (npr. usposabljanje/delavnica za razvoj socialnih inovacij v mestnih četrteh ali krajevnih skupnostih). 
V letu 2015 bomo začeli izvajati tudi aktivnosti na področju pridobivanja sponzorskih sredstev za sofinanciranje projektov Banke idej. 
 

Vse informacije o izvajanju programa bodo mladim in sodelujočim organizacijam na voljo na spletni strani programa www.banka-idej.si.


Mladi mladim

 

Z akcijo Mladi mladim se mladim na sejmu rabljenih šolskih učbenikov in študijskih gradiv ponudi pestra ponudba rabljene, a še vedno aktualne šolske in študijske literature, ki jo prodajajo dijaki oz. študentje svojim kolegom po ugodnih cenah. Osnovni namen sejma je omogočiti mladim cenovno ugoden in lažji dostop do knjig in gradiv. Prireditev je hkrati lep uvod v začetek novega šolskega leta, saj je vedno glasbeno obarvana z nastopi različnih DJ-ev, s svojim programom pa hkrati oživlja dogajanje v mestnem jedru.


Delat grem!

 

Projekt Delat grem! skozi sklope aktivnosti »Knjižnica znanj«, »Banka povezovanj« in »Razvijanje mladih sanj« povezuje brezposelne mlade, migrante in etnične manjšine, dijake ter študente z delodajalci, ki verjamejo v znanje in kompetence mladih. Aktivnosti projekta temeljijo na mladinskem delu, povezovanju Podravske in Pomurske regije ter opolnomočenju mladinskih organizacij. Program Delat grem! vključuje inovativne pristope k večanju zaposljivosti mladih in krepitvi mladinskega dela, izvajal pa se bo v Mariboru in Lendavi.

 

Namen projekta je krepitev aktivnega državljanstva mladih med 15. in 29. letom skozi različne inovativne metode mladinskega dela, z namenom večanja njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Projekt bo udeležencem ponudil različna kvalitetna neformalna usposabljanja in motivirajoče okolje, kjer se bodo lahko potenciali aktivno vključenih udeležencev razvili v dobre in uporabne kompetence, ki jim bodo služile za boljšo zaposljivost. Splošni cilji projekta Delat grem! so: a) enakovredno vključevanje migrantov in etničnih manjšin v vse aktivnosti projekta; b) aktiviranje mladih brezposelnih za bolj aktivno vključevanje v družbo in prevzemanje odgovornosti za svojo prihodnost; c) širši javnosti predstaviti pomen pridobivanja kompetenc preko mladinskega dela; d) opolnomočiti mladinske organizacije za prepoznavanje kompetenc prostovoljcev, ki pri njih sodelujejo; e) prenesti dobre prakse mladinskega dela v Pomursko regijo, še posebej v Lendavo; f) povezati mlade z lokalnimi podjetji in organizacijami ter na tak način vzpostaviti povezavo med mladimi in delodajalci; g) predstaviti poklice, ki so manj znani, a imajo velik zaposlitveni potencial na trgu dela. Glavni kvantitativni cilji projekta Delat grem!: a) na podlagi pridobljenih kompetenc mladih v okviru projekta realizirati 20 zaposlitev mladih, od tega vsaj 2 migranta; b) izvedba 37 vsebinsko različnih usposabljanj; c) izvedba podpornih aktivnosti v obliki otvoritvene in zaključne konference, seminarja za prepoznavanje kompetenc pridobljenih v mladinskem delu, priprave dveh priročnikov o metodah v mladinskem delu; d) aktivno sodelovati z 19 podpornimi organizacijami s področja zaposlovanja, gospodarstva, kulturnih in kreativnih industrij, mladinskega dela; e) v aktivnosti vključiti 293 mladih; f) najmanj 50 objav v medijih; f) 5000 ogledov spletne strani projekta ter vsaj 1200 všečkov na socialnem omrežju projekta.

 

Jedro projekta Delat grem! predstavljajo sklopi »Banka povezovanj«, »Knjižnica znanj« in »Razvijanje mladih sanj«. Aktivnosti v okviru sklopa »Banka povezovanj« bodo udeležence krepila v veščinah projektnega in mladinskega dela, udeleženci pa se bodo imeli tudi priložnost povezati s potencialnimi delodajalci. Sklop »Knjižnica znanj« bo udeležence seznanil z metodo žive knjižnice, ki pa bo tokrat ponudila možnost spoznati zgodbe različnih poklicev, udeleženci projekta pa bodo imeli tudi možnost spoznati delovna mesta predstavljenih poklicev v praksi. V sklop »Razvijanje mladih sanj« sodijo naslednja usposabljanja: a) Tedenska usposabljanja, ki temeljijo na splošnem spoznavanju sveta zaposlitev, raziskovanju svojih poklicnih in življenjskih želja, odpiranju vprašanj o tem kako se učinkovito predstaviti; b) usposabljanja s področja kreativnih in kulturnih tehnologij, ki predstavljajo eno izmed najhitreje razvijajočih se področij zaposlitvenih možnosti; c) usposabljanje na temo asertivnosti, kjer bo poudarek na praktičnem pridobivanju veščin konstruktivne komunikacije, prepoznanja svojih potreb in želja.

hp.jpg