#jezikzavolitve kot primer dobre prakse

Zavod Movit kot ena od dveh nacionalnih agencij programa Erasmus+ upravlja področje mladine, ki se v programu promovira pod blagovno znamko Erasmus+: Mladi v akciji. Ta poleg splošnih ciljev programa zasleduje predvsem cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018). Program spodbuja učno mobilnost za mlade v kontekstu mladinskega dela, prispeva k razvoju kakovosti dela akterjev na področju mladinskega dela in razvoju mladinskih politik na vseh ravneh. V takšni umestitvi še posebej podpira vključevanje mladih z manj priložnostmi, poleg ostalih splošnih kompetenc poudarja pričakovanje po krepitvi jezikovnih kompetenc sodelujočih in pričakuje, da bodo pridobljene izkušnje ustrezno zabeležene in ovrednotene z Youthpassom – instrumentom programa za beleženje in vrednotenje pridobljenega v neformalnem učenju skozi aktivnosti v programu.

V sklopu svojega delovanja zavod na letni ravni izdaja tudi e-publikacijo Odtisi mladih+ za leto 2017, ki prikazujejo najbolje načrtovane projekte v programu Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2017. S tem želijo izpostaviti, da projekti, sprejeti v program Erasmus+: Mladi v akciji, imajo konkretne in merljive učinke. Pa tudi organizacijam pokazati primere dobrih praks, ki so lahko navdih in zgled. Obenem pa dokazati, da ima konkretne učinke tudi naše skupno delo.

 

V letošnji izdaji publikacije so kot primer dobrih praks vključili tudi enega izmed projektov pod okriljem MKC Maribor in sicer #Jezikzavolitve, v sklopu katerega mlade učimo veščin in vrlin, na podlagi katerih se bodo lahko svojih prvih volitev udeležili kot odgovorni, kritični in razgledani volilci.

Svojo odločitev so podkrepili s sledečo argumentacijo: Projekt izhaja iz dobro prepoznanih potreb in odnosa mladih do politične participacije in se dobro povezuje s cilji programa Erasmus+, hkrati pa zelo dobro sovpada s cilji ključnega ukrepa. Čeprav je načrtovan primarno za lokalno raven, so v program vključene smernice strukturirane - ga dialoga na evropski ravni. Projekt na smiseln način vključuje mlade iz različnih okolij, ki prido - bljeno znanje razširjajo naprej med svoje vrstni - ke, projekt pa je tudi močno usmerjen v krepitev kompetenc mladih in dolgoročne učinke na nji - hov odnos do volitev in do pomembnosti sood - ločanja ter na odnos županskih kandidatov do mladih. Preko uporabe socialnih omrežij je bil doseg projekta še večji, preverjali pa so tudi smi - selno zastavljene kazalnike uspešnosti projekta.

 

Za izkazano pohvalo se iskreno zahvaljujemo in srčno upamo, da bomo s projektom tudi v prihodnje lahko nagovarjali in izobraževali mlade v kompetentne volilce.

Spletno knjižico Odtisi mladih+ v letuh 2017 si lahko v celoti ogledate na tej povezavi.

 

 

Program Erasmus+ združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine z namenom spodbujanja novih sinergij in sodelovanja med različnimi področji s ciljem, da postane EU največje na znanju temelječe, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Nov program v svojih širokih okvirih združuje različne dosedanje programe EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, dodano pa je tudi novo področje športa.