Programi


Z izvajanjem svojih mladinskih programov omogočamo mladim, da se udejstvujejo v različnih dejavnostih v okviru svojega prostega časa, se ob tem izpolnjujejo, neformalno izobražujejo, odkrivajo, raziskujejo ter se usposabljajo. Ob tem jim nudimo finančne, materialne in infrastrukturne pogoje, da se lahko izražajo in ustvarjajo na različnih področjih.

Naša prednostna področja bodo segala v sfero neformalnega izobraževanja, prostovoljskega, raziskovalnega in mednarodnega mladinskega dela, informiranja in svetovanja ter participacije mladih v družbi, njihovega zavedanja človekovih pravic in aktivnega državljanstva.

Vključevanje mladih v vsa ta področja bo pozitivno vplivalo na večanje njihovih kompetenc, jim omogočalo kreativno in umetniško svobodo, pomagalo pri iskanju lastne identitete ter jim dajalo občutek avtonomije. Ob tem jim bo MKC nudil tudi mentorsko pomoč pri pripravi in izvedbi različnih projektov ter jih ustrezno strokovno usposabljal za delovanje v različnih dejavnostih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, pri čemer jim te pridobljene izkušnje lahko koristijo pri iskanju dela in zaposlitve.

Ob organiziranju kulturnih, izobraževalnih prireditev, predavanj in drugih dogodkov v svojih prostorih ali drugje bomo skrbeli za večjo vključenost mladih v naše programe ter spodbujali njihovo aktivno udejstvovanje tudi v širšem okolju. Obveščali jih bomo o mladinskih dejavnostih in opozarjali na aktualno problematiko.

V okviru svojega delovanja bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo mladi z manj priložnostmi. Dajejo jim namreč možnost, da opozorijo nase in na težave, s katerimi se spopadajo, nato pa skupaj iščemo rešitve in priložnosti za kakovostnejši in boljši vsakdan.

Naše poslanstvo je torej, da mladim damo možnost, da s svojo iznajdljivostjo in samoiniciativnostjo ter z našo pomočjo dobijo širok spekter znanj in izkušenj kot dobro popotnico v svet odraslih.


Družabno družboslovje

 

Družabno družboslovje je projekt, ki vzpostavlja konkretno vsebino na izrazito deficitarnem področju: na področju oblikovanja intelektualne kulture, ki na osnovi različnih humanistično-družboslovnih spoznanj vzpostavlja specifično samorefleksijo in samoumeščanje mesta ter tega dela Slovenije v sočasne nacionalne in nadnacionalne intelektualne tokove. V okviru posameznega diskusijskega večera moderatorja z gosti razpravljata o aktualnih družbenih problemih, ki so v danem trenutku v središču pozornosti, na koncu pogovora pa o temi posameznega pogovora debatirajo tudi udeleženci srečanja.

Gre za že tradicionalni cikel predavanj in diskusijskih večerov, ki sta jih v akademskem letu 2000/2001 razvila dr. Vesna V. Godina in dr. Andrej Fištravec, od takrat pa se z manjšimi prekinitvami izvajajo v dveh ciklih: pomladnem (med februarjem in aprilom) in jesenskem (med oktobrom in decembrom). Prvi cikel je potekal v Galeriji Media Nox, od leta 2004 pa se vsa srečanja odvijajo v Kulturno Glasbenem Brlogu, Vojašniški trg 5, Maribor. MKC Maribor je v preteklih letih pri organizaciji cikla občasno sodeloval tudi z drugimi organizacijami: oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru in radiem MARŠ.

Od leta 2009 se srečanja v okviru Družabnega družboslovja posnamejo (v avdio ali video obliki) ter objavijo na spletnem dnevniku: http://druzabnodruzboslovje.org/.

 

Avtorja projekta in moderatorja srečanj:

Dr. Vesna V. Godina je dolgoletna predavateljica socialne in kulturne antropologije na številnih slovenskih fakultetah v Mariboru in Ljubljani. Predava na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Gostovala je na mnogih univerzah v ZDA, Nemčiji, Avstriji, Angliji, na Nizozemskem, Hrvaškem in v Srbiji. Je Fulgbrihtova štipendistka, članica Svetovnega antropološkega združenja in ustanoviteljica njene sekcije za teoretsko antropologijo. Ob znanstvenih objavah se kot odmevna publicistka in kolumnistka ukvarja tudi s poljudno-strokovnimi objavami.

Dr. Andrej Fištravec je bil dolgoletni predavatelj na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Mariboru (matični področji »obča sociologija« in »sociologija mladine«). Predaval in sodeloval je tudi z drugimi slovenskimi fakultetami (dodiplomski in podiplomski programi). Je družbeno angažiran raziskovalec civilno družbenih in mladinskih fenomenov, kolumnist in občasni medijski komentator aktualnih družbenih dogajanj. Od aprila 2013 je župan Mestne občine Maribor.


Živa knjižnica

 

Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah!

Živa knjižnica je sredstvo s katerim preko inovativne metode dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice sooči bralca/bralko z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. Knjige v Živi knjižnici so namreč posamezniki in posameznice različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vseh, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.

Cilji projekta so:

  • izpostaviti stereotipe in predsodke značilne za slovensko družbo in njihove negativne posledice,
  • omogočiti oseben stik z različnostjo v varnem prostoru,
  • ozaveščati o položaju družbeno stigmatiziranih skupin,
  • spodbujati dialog, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic,
  • problematizirati in izpostaviti vsakdanjo realnost pripadnic in pripadnikov družbeno stigmatiziranih skupin (ženske, Romi, istospolno usmerjeni…) in
  • spodbujati konstruktiven ter produktiven dialog med različnimi partnerji, ki sestavljajo civilno družbo.

Živa knjižnica deluje kot katerakoli druga knjižnica: izposoja poteka za določen čas, bralci in bralke pa si lahko, potem ko knjigo preberejo in jo vrnejo, če želijo, izposodijo novo. Pomembno pa je vedeti, da v živi knjižnici knjige predstavljajo ljudje, ki skozi dialog z bralcem ali bralko odpirajo vrata v lastne zgodbe in izkušnje. Bralec ali bralka je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen/a soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki in je pripravljen/a na izkušnjo - branje, ki ne traja več kot 45 min.


Klub vizionarjev

 

Pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor deluje neformalna skupina za istospolno usmerjene mlade Klub vizionarjev.

Ideja o osnovanju skupine za istospolno usmerjene mlade sega v začetek leta 2001, ko smo se v Mladinskem kulturnem centru Maribor odločili, da bomo dosedanjo bolj ali manj pasivno obliko podpore istospolno usmerjenim mladim aktivirali oziroma spremenili v aktiven način izražanja podpore in tudi pomoči. Tako smo ustanovili tako imenovani Kotiček za istospolno usmerjene mlade v Galeriji Media Nox in pričeli z zbiranjem informativnega gradiva, namenjenega zlasti tistim mladim, ki so že razkrili svojo istospolno usmerjenost, in seveda tudi tistim, ki se jim glede svoje spolne orientacije porajajo dvomi in vprašanja. V začetku leta 2004 se je nato pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor oblikovala neformalna skupina mladih, ki je bila pripravljena aktivno delovati na področju problematike istospolno usmerjenih mladih – to pomeni tudi začetek delovanja neformalne skupine za istospolno usmerjene mlade LINGSIUM. Kasneje so ustanovili društvo in se ločili od našega zavoda.

V drugi polovici leta 2014 pa se je oblikovala skupina mladih, ki so oblikovalI Klub vizionarjev, ki se prav tako primarno ukvarja z vprašanji istospolnosti med mladimi.


Banka idej

 

Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej (v nadaljevanju: Banka idej) je vzpostavljen ter koordinirana znotraj MKC Maribor, vendar so mladi, stari med 18 in 29 let tisti, ki so določili pravila delovanja Banke idej ter predlagajo projekte, ki se financirajo preko njega (mladi znotraj Skrbniškega odbora Banke idej). 
Namen Banke idej je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih pripravijo in izvedejo mladi, stari med 18. in 29. letom, projekti pa doprinesejo k razvoju lokalne skupnosti, predvsem posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestne občine Maribor. 
MKC Maribor bo v letu 2015 financiral tolikšno število projektov mladih, kolikor jih bo lahko glede na sredstva Banke idej. 
Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev Banka idej mladim nudi tudi proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej. V letu 2015 bomo izvedli usposabljanje s področja, ki ga bodo mladi, ki sodelujejo z Banko idej, izpostavili kot potrebno, da na njem pridobijo dodatna znanja. Prav tako pa bomo organizirali usposabljanja, ki bodo doprinesla k razvoju celotnega programa Banke idej (npr. usposabljanje/delavnica za razvoj socialnih inovacij v mestnih četrteh ali krajevnih skupnostih). 
V letu 2015 bomo začeli izvajati tudi aktivnosti na področju pridobivanja sponzorskih sredstev za sofinanciranje projektov Banke idej. 
 

Vse informacije o izvajanju programa bodo mladim in sodelujočim organizacijam na voljo na spletni strani programa www.banka-idej.si .


Mladi mladim

 

Z akcijo Mladi mladim se mladim na sejmu rabljenih šolskih učbenikov in študijskih gradiv ponudi pestra ponudba rabljene, a še vedno aktualne šolske in študijske literature, ki jo prodajajo dijaki oz. študentje svojim kolegom po ugodnih cenah. Osnovni namen sejma je omogočiti mladim cenovno ugoden in lažji dostop do knjig in gradiv. Prireditev je hkrati lep uvod v začetek novega šolskega leta, saj je vedno glasbeno obarvana z nastopi različnih DJ-ev, s svojim programom pa hkrati oživlja dogajanje v mestnem jedru.


Positivo

 

Positivo je prireditev, časovno vezana na mednarodni dan boja proti aidsu – 1. december. Njen namen je opomniti oziroma osveščati mlade na možnost okužbe z aidsom. Izbor lokacije, nakupovalno središče Europark, ima pri realizaciji pomembno vlogo, saj je v tem času izredno obiskan. Na prireditvi nastopa več sodelujočih, ki na različne načine prispevajo k njeni celoti. Vsako leto pred očmi javnosti mlad umetnik ali umetnica ustvari umetniško upodobitev (leta 2009 je bila to umetnica Dunja Ravnikar, leta 2010 in 2011 umetnik Marijan Mirt).

Preostali sodelujoči mimoidočim delijo kondome, biltene o aidsu ter razglednice, ki opisujejo namen prireditve. Prav tako se mimoidočim namešča pentlje. Na prizorišču hkrati ponudimo prostor tudi plesnim šolam za njihovo predstavitev, s čimer še popestrimo dogajanje. Odziv obiskovalcev, predvsem mladih, je vedno odličen. V letih organizacije projekta Positivo smo opazili, da je odklon do promocijskega materiala vedno manjši, seznanjenost z datumom dneva boja proti aidsu pa vedno večja. Menimo, da je velik prispevek k temu doprinesel tudi naš projekt, ki bo letos potekal že deseto leto.


Delat grem!

 

Facebook stran

 

Projekt Delat grem! skozi sklope aktivnosti »Knjižnica znanj«, »Banka povezovanj« in »Razvijanje mladih sanj« povezuje brezposelne mlade, migrante in etnične manjšine, dijake ter študente z delodajalci, ki verjamejo v znanje in kompetence mladih. Aktivnosti projekta temeljijo na mladinskem delu, povezovanju Podravske in Pomurske regije ter opolnomočenju mladinskih organizacij. Program Delat grem! vključuje inovativne pristope k večanju zaposljivosti mladih in krepitvi mladinskega dela, izvajal pa se bo v Mariboru in Lendavi.

 

Namen projekta je krepitev aktivnega državljanstva mladih med 15. in 29. letom skozi različne inovativne metode mladinskega dela, z namenom večanja njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Projekt bo udeležencem ponudil različna kvalitetna neformalna usposabljanja in motivirajoče okolje, kjer se bodo lahko potenciali aktivno vključenih udeležencev razvili v dobre in uporabne kompetence, ki jim bodo služile za boljšo zaposljivost. Splošni cilji projekta Delat grem! so: a) enakovredno vključevanje migrantov in etničnih manjšin v vse aktivnosti projekta; b) aktiviranje mladih brezposelnih za bolj aktivno vključevanje v družbo in prevzemanje odgovornosti za svojo prihodnost; c) širši javnosti predstaviti pomen pridobivanja kompetenc preko mladinskega dela; d) opolnomočiti mladinske organizacije za prepoznavanje kompetenc prostovoljcev, ki pri njih sodelujejo; e) prenesti dobre prakse mladinskega dela v Pomursko regijo, še posebej v Lendavo; f) povezati mlade z lokalnimi podjetji in organizacijami ter na tak način vzpostaviti povezavo med mladimi in delodajalci; g) predstaviti poklice, ki so manj znani, a imajo velik zaposlitveni potencial na trgu dela. Glavni kvantitativni cilji projekta Delat grem!: a) na podlagi pridobljenih kompetenc mladih v okviru projekta realizirati 20 zaposlitev mladih, od tega vsaj 2 migranta; b) izvedba 37 vsebinsko različnih usposabljanj; c) izvedba podpornih aktivnosti v obliki otvoritvene in zaključne konference, seminarja za prepoznavanje kompetenc pridobljenih v mladinskem delu, priprave dveh priročnikov o metodah v mladinskem delu; d) aktivno sodelovati z 19 podpornimi organizacijami s področja zaposlovanja, gospodarstva, kulturnih in kreativnih industrij, mladinskega dela; e) v aktivnosti vključiti 293 mladih; f) najmanj 50 objav v medijih; f) 5000 ogledov spletne strani projekta ter vsaj 1200 všečkov na socialnem omrežju projekta.

 

Jedro projekta Delat grem! predstavljajo sklopi »Banka povezovanj«, »Knjižnica znanj« in »Razvijanje mladih sanj«. Aktivnosti v okviru sklopa »Banka povezovanj« bodo udeležence krepila v veščinah projektnega in mladinskega dela, udeleženci pa se bodo imeli tudi priložnost povezati s potencialnimi delodajalci. Sklop »Knjižnica znanj« bo udeležence seznanil z metodo žive knjižnice, ki pa bo tokrat ponudila možnost spoznati zgodbe različnih poklicev, udeleženci projekta pa bodo imeli tudi možnost spoznati delovna mesta predstavljenih poklicev v praksi. V sklop »Razvijanje mladih sanj« sodijo naslednja usposabljanja: a) Tedenska usposabljanja, ki temeljijo na splošnem spoznavanju sveta zaposlitev, raziskovanju svojih poklicnih in življenjskih želja, odpiranju vprašanj o tem kako se učinkovito predstaviti; b) usposabljanja s področja kreativnih in kulturnih tehnologij, ki predstavljajo eno izmed najhitreje razvijajočih se področij zaposlitvenih možnosti; c) usposabljanje na temo asertivnosti, kjer bo poudarek na praktičnem pridobivanju veščin konstruktivne komunikacije, prepoznanja svojih potreb in želja.

hp.jpg