Kulturni Center Pekarna

 

Dogajanje in alternativna kultura sta v bivših prostorih vojaške pekarne vzklila pred 23 leti, zavod pa je bil ustanovljen 3 leta za tem, z namenom vsebinske povezave ustvarjalcev_k novonastalega prizorišča. Tekom 20-ih let so v zavodu vzniknili mnogoteri mladinski in kulturni programi, se rojevale glasbene in gledališke skupine, filmski festivali in civilnodružbene pobude, zavod pa je ves čas nudil podporo tudi drugim ustvarjalkam_cem v Mariboru in širše ter spodbujal njihovo avtonomijo. V turbulentnih časih, ko je KC Pekarna skoraj padla pod težo nerazumevanja pomena tovrstnih prizorišč za urbana središča s strani lokalnih političnih odločevalcev_k, je zavod odigral eno izmed ključnih vlog v boju za njen obstoj, ki ga z drugimi soborkami_ci bije še danes.

KC Maribor je upravitelj Upravne zgradbe v KC Pekarna, do prostorov je možno priti na podlagi razpisa, naslednji bo 2018.

V Upravni zgradbi je poleg MKC Maribor in hostla Pekarna tudi del infrastrukture upravitelja – pritličje upravne zgradbe Kulturnega centra Pekarna, kjer je prostor rezerviran za NGO:

- DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM

- ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE

- ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR

- KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ

      - ZOFIJINI LJUBIMCI – DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE.

Do prostorov v ostalih zgradbah pa je možno priti trenutno tako, da se ideja o uporabi prostora predstavi na Plenumu, ki je najvišji organ odlocanja v KC Pekarni.

Potekajo pa dogovori med MOM, MKC Maribor in uporabniki KC Pekarne o upravljanju celotne KC Pekarne po novem Upravljavskem modelu, ki je v postopku sprejemanja in usklajevanja med MOM, MKC in uporabniki KC Pekarne.

 

Kulturni center Pekarna (KC Pekarna) zajema naslednje objekte:

· Upravna zgradba (na ulici Ob Železnici)

pigac_si_MPP9218.jpg

· Hladilnica (ob Žitni ulici)

pigac_si_MPP9253.jpg

· Gustaf (znotraj kompleksa)

pigac_si_MPP9255.jpg

· MC (Pekarna) (ob Žitni ulici)

pigac_si_MPP9250.jpg

· Lubadar (ob Jezdarski ulici)

pigac_si_MPP9245.jpg

· Odprti prostor (znotraj kompleksa).

pigac_si_MPP9226.jpg
 

Akterji v KC Pekarna so:

 • lastnik (Mestna občina Maribor, MOM)
 • upravitelj (Mladinski kulturni center Maribor, MKC)
 • programski koordinator (PK)
 • programski svet (PS)
 • uporabniki (vsi najemniki oz. uporabniki prostorov v KC Pekarna, ki so izvajalci programov in projektov).
 

Principi delovanja KC Pekarna

 

Poslanstvo KC Pekarna

KC Pekarna je odprt kulturni prostor, namenjen interakciji med neodvisno kulturo, umetnostjo, mladinskimi dejavnostmi in kritično presojo političnih in socialno-družbenih dimenzij.

V prvi vrsti deluje kot  mednarodni center sodobne umetnosti in kulture, ki se osredotoča na ustvarjanje in predstavljanje samoniklih, raziskovalnih, družbeno-kritičnih umetnosti, in (sub)kultur na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

KC Pekarna je hkrati tudi mladinski in družbeno - kulturni center, ki omogoča refleksijo, pospeševanje procesov emancipacije, samo-pomoči, družbene angažiranosti in neodvisnosti ter spodbuja procese ustvarjanja skupnostnih kulturnih aktivnosti in vsebin, samoupravljanja, samoorganizacije in avtonomije.

Namen KC Pekarna

Namen delovanja KC Pekarna je zagotoviti pogoje za kvalitetno ustvarjanje in povezovanje uporabnikov med seboj, z obiskovalci in okoliškimi prebivalci, in sicer na vseh področjih delovanja (kultura, mladina in družba).

Prostori in oprema KC Pekarna so namenjeni delovanju in ustvarjanju nevladnih organizacij, neformalnih pobud ali/in skupin ter posameznikov, ki delujejo na področjih sodobne in urbane kulture, mladinskih ter družbeno angažiranih dejavnosti.

Prostori in oprema so namenjeni tudi delovanju in ustvarjanju lokalnega javnega zavoda s področja kulture in mladine.

V primeru prostih kapacitet se lahko prostori in oprema oddajo v projektno uporabo tudi drugim subjektom za izvajanje kulturnih ali mladinskih dejavnosti.

Prostori in oprema se lahko izjemoma oddajo tudi za komercialno rabo, vendar samo v primeru neizkoriščenih kapacitet in samo za izvedbo projekta (ne pa tudi za izvajanje programa).

Programska področja delovanja KC Pekarna

Programska področja delovanja KC Pekarna so:

Kultura

 • Sodobna umetnost (vizualna, uprizoritvena, glasbena, književnost, novi mediji, arhitektura, interdisciplinarni programi...)
 • kulturne politike, interdisciplinarni in transkulturni programi, raziskovalna dejavnost...

Družba

 • Inovativne in/ali družbeno angažirane dejavnosti, družbena teorija in refleksija, skupnostni mediji...

Mladina

 • Izobraževanje, mobilnost, mladinsko delo, medkulturne prakse, socialna vključenost, participacija mladih, mladinske politike...

Način uporabe prostorov KC Pekarna

Uporaba prostorov in opreme KC Pekarna je možna samo na podlagi uspešne prijave na javni razpis oz. javni poziv:

-      javni razpis se uporablja za oddajo prostorov in opreme za izvajanje programov (programska raba)

-      javni poziv se uporablja za oddajo prostorov in opreme za izvedbo projektov (projektna raba).

 

Program je dolgoročno izvajanje aktivnosti izvajalca na posameznem področju ali na več področjih delovanja. 

Programska raba omogoča dolgoročno izvajanje programskih aktivnosti (programa) v določeni prostorski enoti posamezni organizaciji oziroma posamezniku za čas, ki je daljši od enega in krajši od treh let. Za izvajanje programov se z uporabnikom sklene pogodba o oddaji prostora za izvajanje programa (pogodba o programski rabi prostora). Programsko rabo se razpisuje z razpisi po posameznih programskih področjih za določene prostorske enote. O kriterijih in izboru presoja Programski svet (PS); razpis izvede upravitelj, ki je tudi podpisnik najemne pogodbe o programski rabi prostora.

Projekt je posamična aktivnost izvajalca (npr. koncert, gledališka predstava..); kot projekt razumemo tudi dogodke in aktivnosti, ki potekajo občasno, npr. cikel dogodkov, vaje glasbenih, plesnih skupin ipd.

Projektna raba omogoča izvajanje kratkoročnih aktivnosti, ki niso vezane na določen prostor oz. se izvajajo v določenih prostorih v skladu s terminsko shemo uporabe prostorov (izvajanje projekta). Projektna raba omogoča hitro prilagajanje novim ustvarjalnim ali produkcijskim potrebam ali okoliščinam. Razpisuje se preko stalnega poziva, katerega kriterije in izbor določa in izvaja Programski koordinator.

 

Razpis oz. poziv se ne izvede za upravne prostore v Upravni zgradbi, ki so v neposredni uporabi  MKC Maribor za izvajanje upravne (pisarniške) dejavnosti.

 


Model upravljanja KC PEKARNA (določitev deležnikov)

Lastnik

 • zagotavlja financiranje osnovnega delovanja KC Pekarna ("hladni pogon") skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 • zagotovi prenos objektov v KC Pekarna v upravljanje MKC Maribor
 • zagotavlja sredstva za izvajanje programske koordinacije v KC Pekarna preko financiranja redne dejavnosti MKC Maribor in na podlagi letnega programa dela MKC Maribor
 • izvaja nadzor nad zakonito oddajo prostorov skladno s področno zakonodajo odlokom o ustanovitvi MKC Maribor in dogovorjenim modelom upravljanja.

Upravitelj

 • pripravlja in izvede razpisa za programskega koordinatorja ter programsko rabo prostora
 • sklepa pogodbe za programsko rabo prostorov (tripartitna, upravitelj-PK-uporabnik)
 • sklepa pogodbe za programsko koordinacijo v KC Pekarna, ki obsega tudi pokrivanje stroškov programskega upravljanja KC Pekarna skladno z letnim načrtom dela MKC Maribor in sklenjeno pogodbo o financiranju redne dejavnosti MKC Maribor
 • skrbi za dejansko in pravno urejenost KC Pekarna, ki zajema zlasti manjša popravila in dela na objektu ali v prostorih, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta
 • zagotavlja investicijskega vzdrževanja in nakup opreme v KC Pekarna
 • zagotavlja tehnično službo v KC Pekarna, ki obsega skrb za vzdrževanje odrske in ostale prireditvene tehnike in opreme v KC Pekarna, ki je v lasti oz. upravljanju upravitelja
 • izvaja in nadzoruje izvajanje gospodarske dejavnosti v KC Pekarna.

Programski koordinator (PK)

 • izvaja organizacijo in koordinacijo programa v KC Pekarna;
 • izvaja razvojno vizijo, ki jo je zastavil programski svet;
 • pripravlja in izvaja letne delovne načrte, ki so pripravljeni na podlagi programske strategije;
 • izvaja aktivnosti v skladu z letnim delovnim načrtom; letni načrt mora programski koordinator posredovati upravitelju, da ga lahko le-ta ustrezno vključi v letni načrt zavoda;
 • pripravlja in izvaja odprte pozive za projektno rabo prostora in opreme v KC Pekarna;
 • sklepa pogodbe za projektno rabo prostorov (dvopartitna, PK-uporabnik)
 • koordinira terminsko in prostorsko rabo KC Pekarna v skladu z letnim načrtom dela;
 • spremlja in nadzoruje aktivnosti uporabnikov v KC Pekarna;
 • zagotavlja programsko projektne koordinatorje;
 • koordinira delo programskega sveta;
 • izvaja komunikacijo z upraviteljem;
 • lahko sklicuje programske konference;
 • operativno in strateško zagotavlja, spodbuja in nadzira izvajanje programov in projektov v skladu s pravili in procedurami, ki jih sprejme programski svet;
 • pripravlja in usklajuje terminske in prostorske sheme;
 • regulira projektno rabo prostorov;
 • prepoznava trende in izvajalce s področja kulture, mladine in družbe ter jih vključuje v delo KC Pekarna;
 • izvaja stike z javnostmi in marketing.

Programski svet (PS)

 • je osrednje odločevalsko telo v KC Pekarna
 • pripravlja razvojno vizijo
 • oblikuje razpisne pogoje in kriterije za izbiro PK
 • presoja o izbiri PK in izbor predlaga v potrditev upravitelju
 • oblikuje razpisne pogoje in kriterije za oddajo prostorov v programsko rabo
 • odobri letni načrt dela PK
 • v primeru zaznanih nepravilnosti pri izvajanju gospodarske dejavnosti predlaga ukrepe upravitelju
 • je sestavljen iz 7 članov in sicer:

-  enega člana (1) predlaga programski koordinator

-  tri člane (3) predlagajo uporabniki KC Pekarna

-  tri člane (3) iz vrst strokovne javnosti vsak po enega predlagajo programski koordinator, upravitelj in uporabniki. Predlagatelji predstavnike strokovne javnosti sprejmejo s konsenzom.

Uporabniki

Uporabniki:

 • so vsi izvajalci programov in projektov s področja kulture, mladine in družbe v KC Pekarna
 • izvajanje programov ali projektov s področja kulture, mladine ali družbe je pogoj za uporabo prostorov v KC Pekarna
 • se za programsko rabo prostorov potegujejo preko razpisov, za projektno rabo pa preko pozivov
 • temeljno odločevalsko telo uporabnikov je občni zbor
 • predlagajo tri (3) predstavnike v programski svet
 • se združujejo po stavbah v hišnih svetih
 • se zavežejo prevzeti redno tekoče vzdrževanje prostora, ki ga dobijo v programsko rabo oziroma projektno rabo. Redno tekoče vzdrževanje zajema zlasti skrb za urejenost prostora in okolice, čiščenje prostora ter manjša dela, s katerimi se ohranja prostor v dobrem stanju.

PROGRAMSKI SVET

Sestava

Programski svet ima sedem članov oziroma članic:

 • enega (1) člana predlaga programski koordinator
 • tri (3) člane predlagajo uporabniki KC Pekarna in sicer predstavnike izvolijo na občnem zboru. Kandidati za člane programskega sveta morajo izpolnjevati naslednje pogoje: biti morajo programski uporabniki KCP ali projektni uporabniki z veljavno pogodbo vsaj eno (1) leto in redno terminsko raba prostora
 • trije (3) člani so iz vrst strokovne javnosti. Predlagajo jih programski koordinator, upravitelj in uporabniki. Vsak od predlagateljev predlaga po tri kandidate (po enega iz področja mladine, družbe in kulture). Predlagatelji predstavnike strokovne javnosti sprejmejo s konsenzom.

Za predstavnike strokovne javnosti ne morejo kandidirati predstavniki, člani ali sodelavci uporabnikov prostorov v KCP. Prav tako ne morejo kandidirati predstavniki, člani ali sodelavci uporabnikov kandidatov za rabo prostorov.

Programski svet vodi predsednik, ki se izvoli na prvi seji za obdobje mandata programskega sveta.

Naloge in pristojnosti

Programski svet:

 • pripravlja triletne razvojne vizije KC Pekarna - na podlagi stanja in potreb izdela programske in vsebinske smernice delovanja KC Pekarna za triletno obdobje od nastopa mandata
 • oblikuje razpisne pogoje in kriterije za oddajo prostorov v programsko rabo
 • oblikuje razpisne pogoje in kriterije za izbiro programskega koordinatorja
 • presoja o izbiri programskega koordinatorja in izbor predlaga v potrditev upravitelju
 • odobri letni načrt dela programskega koordinatorja in spremlja njegovo izvajanje
 • v primeru zaznanih nepravilnosti pri izvajanju gospodarske dejavnosti predlaga ukrepe upravitelju
 • po potrebi spreminja upravljavski model.

Sklic programskega sveta

Seje programskega sveta sklicuje programski koordinator ali trije člani programskega sveta.  

V kolikor po treh sklicih seje programskega sveta ni zagotovljena sklepčnost, se programski svet razreši in programski koordinator začne postopek za sestavo novega programskega sveta.

Gradiva za seje programskega sveta pripravlja programski koordinator. Zapisniki sej programskega sveta so javni.

Sklepčnost in glasovanje

Programski svet je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj pet (5) članov. V primeru glasovanja je odločitev sprejeta, če je za njen sprejem (ali zavrnitev) glasovalo vsaj pet članov sveta.

Mandat programskega sveta

Mandat programskega sveta traja dve in pol (2,5) leti. V času mandata mora programski svet imeti vsaj dve seji letno.

Sprememba upravljavskega modela

Spremembe upravljavskega modela so možne ob prisotnosti vseh članov programskega sveta in s soglasjem upravitelja.

Na sejo, na kateri se odloča o spremembi upravljavskega modela, mora biti pravočasno vabljen tudi upravitelj.

O spremembah upravljavskega modela ni mogoče odločati na korespondenčni seji.

PROGRAMSKI KOORDINATOR

Upravičenci

Programski koordinator je lahko le nevladna organizacija. Kot nevladne organizacije se smatrajo tiste, ki niso ustanovljene ali soustanovljene s strani javnih organov, političnih strank, študentskih, dijaških ali verskih organizacij in v upravnih organih nimajo predstavnikov javne oblasti.

Naloge in pristojnosti programskega koordinatorja

 • prepoznava trende in izvajalce s področja kulture, mladine in družbe ter jih vključuje v delo KC Pekarna
 • organizira in koordinira program v KC Pekarna (programske in projektne rabe)
 • koordinira delovanje programskega sveta
 • redno komunicira z upraviteljem
 • skrbi za stike z javnostmi in marketing KCP
 • sklicuje programske konference
 • skrbi za dobre odnose in povezovanje dejavnosti v KCP z okoliškimi prebivalci in skupnostjo.

Organiziranje in koordiniranje programa v KC Pekarna

PK izvaja razvojno vizijo, ki jo je zastavil programski svet.

PK operativno in strateško zagotavlja, spodbuja in nadzira izvajanje programov in projektov v skladu s pravili in procedurami, ki jih sprejme programski svet.

PK pripravlja in izvaja letne delovne načrte, ki so pripravljeni na podlagi razvojne vizije programskega sveta.

PK izvaja aktivnosti v skladu z letnim delovnim načrtom. Letni načrt mora PK posredovati  upravitelju, da ga lahko le-ta ustrezno vključi v svoj letni načrt. 

PK pripravlja in izvaja odprte pozive za projektno rabo prostora in opreme v KC Pekarna. Pozivi  morajo biti objavljeni in dostopni na vidnih mestih.

PK koordinira terminsko in prostorsko rabo KC Pekarna v skladu s svojim letnim načrtom dela, oziroma pripravlja ter usklajuje terminske in prostorske sheme rabe prostorov ter regulira njihovo rabo. Terminske in prostorske sheme rabe prostorov so javne.

PK sklepa pogodbe z uporabniki za projektno rabo prostorov in spremlja ter nadzoruje aktivnosti uporabnikov v KC Pekarna. Tako zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, vzpodbuja k samoorganiziranosti in vključevanje uporabnikov v skupnost KCP v skladu z upravljavskim modelom.

PK zagotavlja programsko projektne koordinatorje za pokrivanje vseh treh programskih področij delovanja KCP.

Koordiniranje delovanja programskega sveta

PK sklicuje seje programskega sveta.

PK mora člane programskega sveta o sklicu seje obvestiti vsaj osem dni pred sejo. Obvestilu morajo biti dodana pripadajoča gradiva in dnevni red seje. Gradiva za seje programskega sveta pripravlja PK.

PK vodi postopke za sklic nove sestave programskega sveta.

Postopke za sklic nove sestave programskega sveta mora PK pričeti pol leta pred iztekom mandata aktualne sestave programskega sveta.

V kolikor programski koordinator ne zagotovi pravočasne konstitutivne seje nove sestave programskega sveta, je dolžan povrniti sredstva za izvajanje dejavnosti programskega koordinatorja. V tem primeru postopke za sklic nove sestave nemudoma prevzame in izvede upravitelj.

V kolikor do konstitutivne seje novega sklica programskega sveta ne pride pravočasne, kompetence programskega sveta začasno ostanejo stari sestavi programskega sveta.

Komuniciranje z upraviteljem

PK je v rednem stiku z upraviteljem.

PK upravitelju pravočasno posreduje svoj letni načrt PK, da ga lahko le-ta ustrezno vključi v svoj letni načrt.

Stiki z javnostmi in marketing KCP

PK skrbi za stike z javnostmi na ravni celotnega kompleksa. PK ni dolžan zagotavljati stikov z javnostmi ali marketinških uslug posameznim uporabnikom KCP.

PK odloča o rabi imena in grafične podobe KCP.

PK po potrebi spreminja celostne grafično podobo KCP. O spremembi predhodno obvesti programski svet.

PK izvaja marketinške dejavnosti za celoten kompleks, a ne na škodo ali strošek uporabnikov. Prihodki iz naslova marketinških storitev se namenjajo za izvajanje dejavnosti iz naslova programske koordinacije.

Mandat programskega koordinatorja

Programski koordinator z delom nastopi ob podpisu triletne pogodbe za programsko koordinacijo v KC Pekarna. Mandat programskega koordinatorja traja 3 leta.

Sestavni del prijave na razpis za PK je programski načrt za celoten mandat z razdelanim letnim načrtom dela za prvo leto nastopa mandata.

Za ostala leta mora biti letni načrt predložen programskemu svetu do 15.10. v tekočem letu.

 

UPORABNIKI KCP

Upravičenci

Uporabniki prostor v KCP (v nadaljevanju uporabniki) so posamezniki, nevladne organizacije in lokalni javni zavod s področja mladine in kulture, ki so dejavni na sledečih področjih:

-      kulture (vizualna, uprizoritvena in glasbena umetnost, književnost, novi mediji, arhitektura, interdisciplinarni programi..., kulturne politike, interdisciplinarni in transkulturni programi, raziskovalna dejavnost...),

-      mladine (izobraževanje, mobilnost, mladinsko delo, medkulturne prakse, socialna vključenost, participacija mladih, mladinske politike...) in

-      družbe (inovativne in/ali družbeno angažirane dejavnosti, družbena teorija in refleksija, skupnostni mediji...).

Najem prostorov

Najem prostorov in opreme je mogoč samo s pogodbo o programski ali projektni rabi prostorov.

Uporabniki se za programsko rabo prostorov potegujejo preko javnih razpisov, za projektno rabo po preko javnih pozivov.

Vsak uporabnik o rabi prostorov in opreme v KCP sklene pogodbo. Pogodbe za programsko rabo so tripartitne (upravitelj, programski koordinator, uporabnik). Pogodbe za projektno rabo se dvopartitne (programski koordinator, uporabnik). Pogodbe so javne.

V primeru prostih kapacitet se lahko prostori in oprema oddajo v projektno uporabo tudi drugim subjektom za izvajanje kulturnih ali mladinskih dejavnosti. Prostori in oprema se lahko izjemoma oddajo tudi za komercialno rabo, vendar samo v primeru neizkoriščenih kapacitet in samo za izvedbo projekta, ne pa tudi za izvajanje programa. O projektni rabi v obeh primerih odloča programski koordinator.

Samoorganiziranost uporabnikov

Uporabnike prostorov se poziva, da se po lastni presoji in zmožnostih aktivno udeležujejo urejanja skupnih zadev, druženja, povezovanja in tvorjenja skupnosti v KCP.

Uporabniki v programski svet določajo:

-      tri predstavnike uporabnikov (po enega s področja mladine, umetnosti in družbe)

-      enega predstavnika zainteresirane javnosti.

Občni zbor uporabnikov

Za reševanje zadev, ki se tičejo samoorganiziranosti uporabniki skličejo občni zbor.  

Hišni sveti

Za reševanje zadev, ki se tičejo sobivanja uporabnikov v zgradbi, lahko uporabniki skličejo hišni svet.

Obveznosti uporabnikov

Uporabniki se zavežejo prevzeti redno tekoče vzdrževanje prostora in opreme, ki so ga dobili za programsko oziroma projektno rabo.

Redno tekoče vzdrževanje zajema zlasti skrb za urejenost prostora, opreme in skupne okolice ter manjša vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se prostor in oprema uporabljata v običajni meri in v skladu z namenom.

Uporabniki najetih prostorov ne morejo oddati v najem.

Uporabniki so dolžni upoštevati hišni red.

Pravice uporabnikov

Lastnik zagotavlja uporabnikom brezplačno uporabo prostorov v KCP v skladu z namenom, upravljavskim modelom in sklenjeno pogodbo.

Vstop v prostore, ki jih ima uporabnik v najemu, je s strani predstavnika lastnika, upravitelja, programskega koordinatorja ali članov programskega sveta, mogoč samo v nujnih in utemeljenih primerih.

 IZVAJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 Opredelitev

Izvajanje gospodarskih dejavnosti v KC Pekarna se lahko odvija samo znotraj poslanstva, namena delovanja, programskih področij in načinov rabe prostorov v KC Pekarna.

Pojem gospodarske dejavnosti obsega vsakršno pridobitno dejavnost, tj. dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička oz. s katero zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami.

Namen izvajanja gospodarske dejavnosti

Namen izvajanja gospodarske dejavnosti v KC Pekarna je krepitev avtonomije uporabnikov in njihove medsebojne solidarnosti v skladu s poslanstvom in namenom delovanja KC Pekarne.

Prihodki, ki se ustvarjajo iz oddaje premoženja v KC Pekarna in presežek prihodkov nad odhodki, ki jih ustvarja MKC Maribor z naslova izvajanja gospodarske dejavnosti v KC Pekarna, se namenijo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v KC Pekarna, ter subvencioniranje projektov in programov v KC Pekarna.

Vzpodbuja se opravljanje gospodarske dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije:

 • ustvarjanje dobička ni izključni, niti glavni cilj opravljanja dejavnosti
 • z izvajanjem gospodarske dejavnosti naj se krepi ter vzpodbuja družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

Upravičenci

Upravičenci do opravljanja gospodarske dejavnosti v KC Pekarna so programski uporabniki, programski koordinator in upravitelj (MKC Maribor).

Kot del gospodarske dejavnosti opravlja gostinsko dejavnost v KC Pekarna MKC Maribor. Drugi uporabniki KC Pekarne do opravljanja gostinske dejavnosti v KC Pekarna niso upravičeni.

Subvencioniranje osnovne dejavnosti

Vsi izvajalci gospodarske dejavnosti v KC Pekarna so dolžni prispevati za subvencioniranje projektov in programov uporabnikov v KC Pekarna.

Višino in izvedbo subvencioniranja določa programski svet v dogovoru z upraviteljem in programskim koordinatorjem.

Nepogojenost rabe prostorov

Na razpise za rabo prostorov v katerih je predvideno ali omogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, se lahko prijavijo tudi upravičenci, ki ne zagotavljajo njihovega izvajanja.

V primeru, da izvajanja gospodarske dejavnosti v prostorih v katerih je predvideno ali omogočeno njihovo izvajanje ne prevzame uporabnik prostorov, lahko opravljanje gospodarske dejavnosti v teh prostorih prevzame upravitelj, programski koordinator ali drugi programski uporabnik.

Transparentnost poslovanja MKC

MKC Maribor zagotavlja transparentnost poslovanja iz naslova gospodarske dejavnosti z vodenjem ločenega knjigovodstva ter prikazovanjem prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja gospodarske dejavnosti v letnem poročilu o delu, ki ga ob koncu leta predstavi programskemu svetu KC Pekarna.